Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Asociácie

Aplikácia umožňuje vnímať, správne pochopiť jednotlivé pojmy v súvislostiach a zatriediť ich do sémantického systému. Dieťa (dospelý) si dané slovo osvojí a vie ho použiť v rôznych kontextoch. V aplikácii sa prezentuje obrazová, zvuková aj hlasová (videosekvencia s pohybom artikulačných orgánov pri výslovnosti) informácia o danom pojme. Pre tých, ktorí potrebujú aj posunkovú podobu, prípadne daktyl na spresnenie fonemickej podoby, ponúka aplikácia aj tieto možnosti.

Asociácie pozostávajú z vyše 1000 frekventovaných slov (základná databáza 482, rozšírenia 367 resp. 187) v 23 kategóriách (napr. jedlo, zvieratá, oblečenie). Pojmy sú podľa obtiažnosti rozdelené do piatich úrovní, pre lepšie prispôsobenie sa intelektuálnym potrebám jednotlivých užívateľov. Niektorým pojmom je priradená zvuková podoba, napr. trúbenie auta, smiech, zvonenie telefónu. Aplikácia funguje v režime Nácvik, Testovanie a Pexeso.

Nácvik
Testovanie
Pexeso
Rozšírenie údajov 1
Rozšírenie údajov 2
Posunková reč k základnému balíku údajov
Posunková reč k rozšíreniu údajov 1
Posunková reč k rozšíreniu údajov 2

Nácvik

Dieťa (dospelý) si v režime precvičí jednotlivé pojmy, oboznamuje sa s ich hlasovými, obrazovými a zvukovými podobami. Postupne sú v rade prezentovené konkrétne pojmy. Na videopaneloch sa postupne prezentuje hlasová podoba, daktyl alebo posunky. Je možné zvoliť si, ktoré pojmy majú byť precvičované. V režime Nácvik sa dá tiež využiť webkamera, pomocou ktorej sa dá sledovať správna artikulácia jednotlivých pojmov.

Testovanie

Dieťa (dospelý) otestuje svoju schopnosť spájať konkrétne podoby s konkrétnymi pojmami. Terapeut má možnosť zvoliť počet testovacích položiek. Následne je na videopaneli odprezentovaná niektorá z podôb pojmu, ktorý je potrebné vybrať spomedzi ponúkaných položiek. Za správny výber je testované dieťa (dospelý) odmenené potleskom žltej postavičky a pridaním dobrého bodu.

Pexeso

Je simuláciou kartičkového papierového pexesa, v ktorom je úlohou nachádzať páry rovnakých pojmov. Pexeso môžu hrať maximálne 4 hráči. Počet párov v pexese je nastaviteľný, pričom maximálny počet párov je 32. Kliknutím myši na kartičku sa na videopaneli odprezentuje vybratá podoba pojmu.

Rozšírenie údajov

Rozšírenie 1 rozširuje databázu o 367 slov.

Rozšírenie 2 rozširuje databázu o 187 slov.

Posunková reč

Každému pojmu prislúcha posunok slovenského posunkového jazyka.