Fono2 » Návody na inštaláciu Fono2 z disku aj bez neho sú v sekcii Ako na to - Návody » Máte záujem o prezentáciu Fono2 na Vašej škole? Zavolajte nám!
späť

Fonematický sluch

Fonematický sluch je program, ktorý napomáha odhaliť deficity v sluchovej diferenciácii hlások, ktoré majú dištinktívne príznaky.

V aplikácii je zahrnutých viac ako 300 fonematických skupín (v základnej verzii 112 skupín, rozšírenia 123 resp. 123 skupín), ktoré sú vybrané podľa špecifík slovenského jazyka. Sú tu zahrnuté všetky fonematické páry od Nádvorníkovej-Dvončovej.

K prevažnej väčšine konkrétnych pojmov je priradená aj obrazová podoba slova (fotografia alebo kresba), no abstraktné pojmy obrazovou podobou nedisponujú.

Aplikácia pozostáva z režimu Nácvik a Testovanie.

V aplikácii je možné bližšie špecifikovať umiestnenie rozdielnych foném či už na začiatku, v strede alebo na konci slova, prípadne počet slabík v slovách. Navyše sa dajú vybrať konkrétne fonémy, ktoré je podľa terapeuta potrebné precvičiť.

Nácvik
Testovanie
Rozšírenie údajov 1
Rozšírenie údajov 2

Nácvik

Cieľom režimu je osvojenie a precvičenie jednotlivých hlások v slovách. Kliknutím na pojmy sa prehrá hlasová podoba, pričom dieťa (dospelý) sa učí rozlišovať jednotlivé hlásky. Slová sú prezentované v skupinách/pároch, podľa toho, akú možnosť zvolí terapeut.

Testovanie

Dieťa (dospelý) v režime testuje svoju schopnosť odlíšiť podobne znejúce fonémy. Terapeut má opäť možnosť zvoliť počet testovacích položiek a vybrať aj konkrétne hlásky, prípadne celé skupiny, ktoré majú byť otestované, resp. ktoré spôsobujú testovanému problémy.

Rozšírenie údajov

Rozšírenie 1 rozširuje databázu o 123 skupín.

Rozšírenie 2 rozširuje databázu o 123 skupín.